Zakres usług

reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych

reprezentowanie Klientów przed wszelkimi urzędami i jednostkami administracji publicznej

prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

udzielanie porad prawnych

sporządzanie umów, pism procesowych i opinii prawnych

windykacja należności

uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach

przeprowadzanie analizy stanu prawego nieruchomości

Prawo cywilne

Kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem cywilnym, zobowiązania umowne, odszkodowania, ochrona prawa własności, sprawy sąsiedzkie, zasiedzenie, służebność przesyłu, spadki, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, ochrona konsumenta, windykacja należności, obrót nieruchomościami, postępowanie wieczystoksięgowe, ochrona dóbr osobistych, obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, spory z deweloperami.

Prawo rodzinne

Kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem rodzinnym, rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, ustalanie ojcostwa/macierzyństwa, przysposobienie, opieka, kuratela, ubezwłasnowolnienie.

Prawo administracyjne

Kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem administracyjnym, sprawy z zakresu prawa nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne, reprezentowanie przed organami i sądami administracyjnymi, przygotowywanie skarg i odwołań od decyzji organów administracji.

Prawo pracy

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, dochodzenie odszkodowań w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, prawa pracownicze, mobbing, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, opracowywanie regulaminów pracy, zwolnienia grupowe.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, emerytury, renty, niezdolność do pracy, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia specjalne, świadczenia w drodze wyjątku, zasiłek pogrzebowy.

Prawo gospodarcze, handlowe i prawo spółek

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i prawa spółek, stała obsługa prawna przedsiębiorców, rejestracja spółek, udział w negocjacjach handlowych, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, reprezentacja przed sądem w sprawach związanych z prawem gospodarczym lub handlowym, windykacja należności.

Prawo karne

Kompleksowe doradztwo w sprawach związanych z prawem karnym oraz reprezentacja w procesach karnych zarówno w charakterze obrońcy oskarżonego, jak również pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego, prywatne akty oskarżenia, przerwy w wykonywaniu kary, odroczenie wykonania kary, dochodzenie odszkodowań z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania.

Prawo wojskowe

Spory przeciwko Agencji Mienia Wojskowego, prawa pracownicze, odwołania od wojskowych komisji lekarskich, odwołania od oceny w opinii służbowej